§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18. rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Usługodawcy;
2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
4. Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;
5. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
6. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulacją, o której mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta;
7. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
8. Sklep Internetowy– serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.improveyourskills.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
9. Strona – Usługodawca lub Klient;
10. Materiały – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, które Klient może nieodpłatnie pobrać oraz nieodpłatnie korzystać w zakresie własnego użytku osobistego oraz w celach dydaktycznych lub naukowych.
10. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Usługodawcą;
11. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
13. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę, zamówiona przez Klienta drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, także za pośrednictwem Sklepu; 14. Umowa projektowa- umowa o dzieło w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, w tym także z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem jest wykonanie projektu określonej w Zamówieniu rzeczy.
15. Usługodawca – Sylwia Zielińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą IMPROVE YOUR SKILLS SYLWIA ZIELIŃSKA, al. Jana Pawła II nr.27, 00-867 Warszawa, NIP: 8262162179 REGON: 384094733, wpisana do Centralnej Ewidencji Gospodarczej (CEIDG)
16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy z Usługodawcą, określające rodzaj i liczbę Towarów lub rodzaj i podstawowe parametry zamawianego przedmiotu lub projektu, mających być przedmiotem Umowy.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady składania Zamówień przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
2. Sklep prowadzony jest przez Usługodawcę.
3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi:
a) umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Towarów/Treści Cyfrowych dostępnych w Sklepie i zawierania Umów sprzedaży Towarów na odległość, oraz
b) informowanie Klienta przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia, oraz
c) udzielanie Klientom informacji o Towarach/Treściach Cyfrowych dostępnych w Sklepie oraz produktach wyszukanych przez Usługodawcę,
4. Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
5. Do korzystania z Serwisu www wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową, która zapewnia obsługę plików cookie.
6. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu www, urządzenie z którego się korzysta w szczególności powinno posiadać:
a) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
c) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookie w przeglądarce internetowej,
e) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF,mp4,pptx.
7. Zabrania się dostarczania przez Klientów oraz Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
8. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:
a) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła, oraz
b) dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów, oraz
c) tworzenia statystyk oglądalności podstron www. serwisu.
9. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów i Treści Cyfrowych, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
10. W celu korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Sprzedawcę, Klient powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Sklepu.
11.Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. 12.Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z niedostosowania się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta.
13.Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
14.Usługa Pobranie Materiałów polega na umożliwieniu Klientowi nieodpłatnego zapoznania się oraz pobrania Materiałów, zamieszczonych przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu oraz nieodpłatnego korzystania z Materiałów w zakresie własnego użytku osobistego oraz w celach dydaktycznych lub naukowych.
15.Materiały, które zostaną udostępnione Klientowi w ramach usługi Pobranie Materiałów, stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz.1191), przeznaczone są do jego osobistego użytku. Klientowi nie wolno w szczególności: wprowadzać ich do obrotu, modyfikować, dystrybuować, rozpowszechniać, w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Materiały udostępniane są Klientowi jedynie jako pomoc merytoryczna dla zrealizowania zajęć dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej.
16.Wszelkie Materiały, które zostaną udostępnione Klientowi w ramach usługi Pobranie Materiałów, może on przechowywać oraz powielać wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz w celach dydaktycznych lub naukowych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów.
17.W celu korzystania z Materiałów, Klient powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazany na Stronie Internetowej Sklepu.
18.Rezygnacja z usługi Pobranie Materiałów jest możliwa w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.
19.Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
20.Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
21.Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
22. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
23. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 2 Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w Sklepie w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta ze Sklepu (w przypadku braku Rejestracji) po akceptacji przez niego treści Regulaminu.
3. Rejestracja w ramach Sklepu następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej www.improveyourskills.pl, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą oraz dokonywaniem przez Klienta Zamówień, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
b. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,
c. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

§ 4 Zamówienia

1. Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży Towarów/Treści Cyfrowej na odległość za pośrednictwem Sklepu.
2. Możliwe jest także złożenie zamówienia Towarów/ Treści Cyfrowej telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.
3. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.
4. Umowa Sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści § 4 ust. 9 Regulaminu;
5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towarów lub Treści Cyfrowej na odległość poprzez Sklep należy wejść na stronę internetową www.improveyourskills.pl a następnie dokonać wyboru Towarów/ Treści Cyfrowych dostępnych w Sklepie i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towarów/ Treści Cyfrowej, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez Sklep należy:
a. za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.improveyourskills.pl wysłać wiadomość e-mail określającą rodzaj i ilość poszukiwanych przez Klienta Towarów/ Treści Cyfrowej;
b. wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@improveyourskills.pl określającą rodzaj i ilość poszukiwanych przez Klienta Towarów/ Treści Cyfrowej;
c. za pomocą strony internetowej www.improveyourskills.pl a następnie dokonać wyboru wcześniej znalezionego przez Usługodawcę Towarów/ Treści Cyfrowej i złożyć Zamówienie określające ilość poszukiwanego produktu, ze wskazaniem miejsca dostawy, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty lub informacje.
7. Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Usługodawcę wiadomości e-mail zawierającej akceptację warunków umowy lub otrzymaniu przez Usługodawcę zaliczki na poczet wykonania zlecenia.
8. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe są jest po akceptacji Regulaminu.
9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomości e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia.
10. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia umowy sprzedaży przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści § 4 ust. 9 Regulaminu. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą.
11. Ceny Produktów w przypadku umowy sprzedaży podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.
12. Ceny w przypadku umowy sprzedaży podawane mogą być podawane w innej walucie niż złoty polski i są cenami brutto.
13. Klient ma możliwość uiszczenia ceny przelewem bankowym w formie przedpłaty na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony w Mbank o numerze: 69114020040000330279178845
Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 5 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
14. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem termin będzie liczony od dnia zaksięgowania wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy.
15. Zlecenie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem termin będzie liczony od dnia zaksięgowania określonej przez Usługodawcę wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
16. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towarów/ Treści Cyfrowej zostanie zrealizowana nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa, o ile przy potwierdzeniu Zamówienia nie zaznaczono inaczej lub nie ustalono innego terminu bezpośrednio z Klientem.
17. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, za kwotę opisaną w potwierdzeniu zamówienia.
18. Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.
19. W przypadku Treści Cyfrowej zamówienie będzie dostarczone w formie elektronicznej.
19. W celu skutecznej realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej.
20. Po dostarczeniu zamówionych Towarów/ Treści Cyfrowej, Sklep w ramach realizacji umowy z Klientem jest uprawniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
21. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
a. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b. niekompletności przesyłki,
c. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji.

§ 5 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Konsument na podstawie art. 27 Prawa Konsumenta może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i 34 ust. 2 i art.35 Prawa Konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez Konsumenta zamówionego Towaru.
3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwykły zarząd oznacza, iż Konsument może przesłany towar odpakować , sprawdzić wytrzymałość, przymierzyć, itp. Nie powoduje to zmiany towaru, a po ponownym zapakowaniu nadaje sie do dalszej odsprzedaży. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cechy i funkcjonowania rzeczy. Oznacza to, że Konsument ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Konsument nie może normalnie użytkować rzeczy, w przeciwnym razie może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
5. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
6. Towar powinien być zwrócony nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy na adres: IMPROVE YOUR SKILLS SYLWIA ZIELIŃSKA, Al. Jana Pawła II nr.27, 00-867 Warszawa.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ( czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba, że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym także koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa Konsumenckiego.
9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty na wskazany w odstąpieniu od umowy rachunek bankowy Konsumenta lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres, a jeśli ten nie został wyraźnie wskazany, na adres na który dostarczano Towar. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Konsumenta to może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych przepisami prawa zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
11. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 6 Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową na podstawie rękojmi za wady fizyczne i prawne.
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta będącego Konsumentem lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili.
3. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, w szczególności jeżeli:
a. nie ma właściwości, które Towar określonego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
c. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
d. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
4. Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady lub jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, również jeżeli Towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 556 par. 2 K.C. jeżeli zapewnień tych nie znał ani oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o dokonaniu zakupu w sklepie w przypadku gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy sprzedaży.
7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi gdy Towar to rzeczy oznaczone tylko co do gatunku pod warunkiem, że Klient nie będący Konsumentem wiedział o wadzie w chwili wydania Towaru.
8. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za wadę Towaru w szczególnym przypadku nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia rzeczy będącej Towarem, jeżeli czynności te zostały wykonane przez osobę trzecią nie związaną ze Sprzedawcą, albo przez Klienta niezgodnie z instrukcją dostarczoną przez Sprzedawcę.
9. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Sprzedawca wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie, w przeciwnym wypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
11. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
13. Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towaru wolnego od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży ograniczone jest do Towarów wadliwych.
14. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
15. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się dołączenie przez Klienta dowodu zakupu Towaru (paragon fiskalny lub faktura).
16. W przypadku niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać reklamowany Towar na koszt Sprzedawcy pod adres:
IMPROVE YOUR SKILLS SYLWIA ZIELIŃSKA, al. Jana Pawła II nr.27, 00-867 Warszawa wraz z opisem niezgodności podając:
a. informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,
b. żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
c. dane kontaktowe składającego reklamację.
17. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie w terminie do 14 dni roboczych od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta Towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. Sprzedawca poinformuje wówczas Konsumenta o wydłużonym terminie rozpatrzenia reklamacji z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim.
18. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z Umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez naprawę lub wymianę na nowy Towar, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów Konsument ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy sprzedaży, przy czym Konsument od Umowy sprzedaży nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotna.
19. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
20. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania Towarów.

§ 7 Rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 8 Dane osobowe

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności oraz z poszanowaniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

§ 9 Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. 2002 nr 144, poz.1204 ze zm), ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku ( Dz.U. 2014 r. poz.827 ze zm).
2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.